Zrušující 1/2014

 

Obecně závazná vyhláška obce Slepotice č. 1/2014

 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce  Slepotice o koeficientu pro výpočet sazby daně z nemovitostí na území obce Slepotice  

ze dne 31. 12. 1994

 

Zastupitelstvo obce Slepotice se na svém zasedání dne 25.6. 2014 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce SLEPOTICE o koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí na území obce Slepotice vydaná dne  31. 12.  1994.

 

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

          ……………………………                                                     ……………………….

                    Roman Palata                                                                        Jana Bořková

                    místostarosta                                                                            starostka

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.6.2014

 

Sejmuto z úřední desky dne: 12.7.2014

 



webmaster Martin Vencl