OBEC   SLEPOTICE

 

OBECNĚ  ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE  SLEPOTICE  č. 2 /2012

 

     Zastupitelstvo obce Slepotice se na svém zasedání dne 27. 6. 2012  usnesením  č.  6/2012 usneslo vydat podle  § 29 odst.1 písm.o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 2 písm. d) a § 15 nařízení vlá­dy č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto  obecně závaznou vyhlášku

 

POŽÁRNÍ   ŘÁD   OBCE

Čl. 1

Úvodní ustanovení

            Požární řád obce Slepotice (dále jen obec)  upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Slepotice a dále v místních částech Bělešovice, LIpec a Nové Holešovice dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 2

Odpovědnost za zabezpečení požární  ochrany v obci

1.   Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Slepotice, která plní v  samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

2.  Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými      událost­mi v katastru obce, je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH   Slepotice,   dále   jen "JSDH")  podle čl. 5 této vy­hlášky a dále profesionální jednotkou požární ochrany JPO I  Hasičského       záchranného sboru Pardubického  kraje – stanice Holice.

 3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Slepotice pověřuje zastupitelstvo projednáváním

     stavu požární ochrany v obci minimálně 1x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech

majících vztah k požární ochraně obce.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

1.  Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

     a) manipulace s otevřeným ohněm

         Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zvýšenou opatrností a

         zákazem plošného vypalování porostů.

2.  Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

     a) období déletrvajícího sucha

     b) letní období sklizně sena a obilí - od 15.června do 15. září

         Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem kouření, rozděláváním ohňů,

         zvýšenou opatrností při manipulaci s otevřeným ohněm. Občané budou na toto nebezpečí

         upozorněni způsobem v místě obvyklém ( místní rozhlas, vyvěšením na úřední desce).

 (3) Na správním území obce Slepotice  se objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

       nevyskytují.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 1.  Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je

      zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čI. 7.

 2.  Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými

mimořádnými událost­mi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými       v čl. 1.

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 1. Obec Slepotice je zřizovatelem  jednotky sboru dobrovolných hasičů, kategorie JPO V početní stav a   vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobro­volných   hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1., která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

 

2. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární

     zbrojnice ve Slepoticích, čp. 88, popř. na jiné místo, stanovené velitelem  jednotky SDH.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti.

1.  Obec Slepotice stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody,

     které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah :

            a) přirozené    -  Slepotice – rybník Žabák

                                       Lipec   - rybníček

            b) umělé         -  hydranty ne veřejném vodovodním řádu - Slepotice

                          

Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

2.  Další možné zdroje požární vody :

            - požární nádrž Slepotice (3 000 m3)

3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit po­užití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost hydrantů a veřejného vodovodního řádu..

4. Vlastník pozemku příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevyko­nává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a způsob jejich označení

Obec Slepotice zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou "Ohlašovna požárů"

a)    Obecní úřad Slepotice, č.p. 101                                          tel.: 466 950 395

b)    Slepotice – telefonní budka u prodejny                               tel.:

c)    Slepotice – Ing. Felcman                                                    tel. : 607 248 419

d)     Nové Holešovíce  - p. Šudrych                                           tel.:  608 930 226

e)    Bělešovice – p. Švecová                                                     tel.:  737 541 145

f)     Lipec – p. Kaplan Frant.                                                      tel.:  777 672 634

 

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přes obecní rozhlas  z DVD přerušovaným tónem

   sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) nebo

V případě poruchy obecního rozhlasu pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach

v obci vyhla­šuje:

·         pomocí SMS a AMDS  zpráv rozesílaných KOPIS HZS Pardubického kraje členům JSDH Slepotice.

 

Čl. 9

 

Požární poplachový plán

 

     Požární poplachový plán - seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje  je uveden v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Č1. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška neruší  žádnou obecně závaznou vyhlášku.

 

Č1. 11

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 

 

……………………………………                                          ………………………….

            Roman PALATA                                                             Jana  BOŘKOVÁ

              místostarosta                                                                      starostka obce

 

Příloha č. 1.    Jednotka SDH
Příloha č. 2.    Požární poplachový plán

 

Vyvěšeno dne :  21. 5. 2012
Sejmuto  dne  :  06. 6. 2012

 

Dokument v orginálním znění s přílohami naleznete zde : Pozarni_rad_-_Slepotice 2012.pdf (60,1 kB)webmaster Martin Vencl