Obecně závazná vyhláška obce Slepotice č. 2/2008
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008,

kterou se stanoví povinnost k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a upravují pravidla pro pohyb psů a domácích zvířat na veřejných prostranstvích obce


 

Časová známka
Platnost: platí

Schváleno: 23. 4. 2008

Nabyla účinnosti: 24. 4. 2008


 

Zastupitelstvo obce Slepotice se na svém zasedání dne 23. dubna 2008 usneslo vydat na základě § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce SLEPOTICE č. 1/2008, kterou se stanoví povinnost k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a upravují pravidla pro pohyb psů a domácích zvířat na veřejných prostranstvích obce Slepotice.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Jana Bořková, v. r.
starostka

Roman Palata, v. r.
místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. 4. 2008
Sejmuto z úřední desky dne: 9. 5. 2008webmaster Martin Vencl