Obecně závazná vyhláška obce Slepotice

č. 1/2007
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místním poplatku – hřbitovním


 

Časová známka
Platnost: platí

Schváleno: 21. 11. 2007

Nabyla účinnosti: 22. 11. 2007


 

Zastupitelstvo obce Slepotice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2007 usneslo vydat na základě § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce SLEPOTICE č. 1/2003, o místním poplatku – hřbitovním.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Jana Bořková, v. r.
starostka

Roman Palata, v. r.
místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 11. 2007
Sejmuto z úřední desky dne: 7. 12. 2007webmaster Martin Vencl