Obecně závazná vyhláška obce SLEPOTICE

č 3/2004
o zrušení vyhlášky č. 2/2004
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území obce Slepotice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem


 

 

Časová známka
Platnost: platí

Schváleno: 29. 6. 2004

Nabyla účinnosti: 15. 7. 2004


 

 

Zastupitelstvo obce Slepotice schválilo dne 29. 6. 2004 na podkladě ustanovení § 84, odst. 2, písm. i zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004 o zrušení vyhlášky č. 2/2004

 

Článek 1

Zrušovací ustanovení

Tato vyhláška ruší bez náhrady obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004 ze dne 24. 2. 2004

 

Článek 2

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

 

 

Vyvěšeno: 30. 6. 2004

Sejmuto: 19. 7. 2004

 

 

Marcela Šrámková, v. r.
starostka obce

Milan Sommr, v. r.
místostarostawebmaster Martin Vencl