Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 30. ledna 2008.

30.01.2008 18:38

Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 30. ledna 2008.

Přítomni: členové finančního výboru                  

Program: 1. Hospodaření obce za rok 2007

          2. Hospodaření mateřské školy za rok 2007

          3. Inventura k 31. 12. 2007

          4. Organizační záležitosti

 1. Byla dokončena účetní uzávěrka obce za rok 2007. Výsledek hospodaření byl

    následující:

    příjmy:                                   upravený rozpočet    skutečnost

           daňové příjmy                        4.455.125,00 Kč 4.552.386,00 Kč

           příjmy z pronájmu pozemků               42.000,00 Kč     44.195,00 Kč

           lesní hospodářství                      40.100,00 Kč     82.216,00 Kč

           prodej pozemků                               0,00 Kč      1.870,00 Kč

           kulturní dům                            32.000,00 Kč     47.000,00 Kč

           ostatní zájmová činnost                 26.000,00 Kč     21.563,50 Kč

           nebytové hospodářství                   23.000,00 Kč     36 925,50 Kč

           územní rozvoj                            4.000,00 Kč      4.800,00 Kč

           sběr a svoz komunálních odpadů         120.000,00 Kč    130.052,00 Kč

           využívání a zneškod. komun. odpadů      13.000,00 Kč     15.192,50 Kč

           péče o vzhled obce a veřejnou zeleň      1.000,00 Kč      3.860,00 Kč

           činnost místní správy                  205.000,00 Kč    222.466,92 Kč

           obecné příjmy z finančních operací      21.000,00 Kč     18.536,33 Kč

           příjmy celkem                        4.982.225,00 Kč 5.181.063,75 Kč               

 

    výdaje:                                   upravený rozpočet    skutečnost

           ostatní záležitosti les. hospod.        23.000,00 Kč      3.440,00 Kč

           silnice                                      0,00 Kč        535,50 Kč

           provoz veřejné silniční dopravy          3.000,00 Kč          0,00 Kč

           pitná voda                           1.349.000,00 Kč 1.361.091,50 Kč

           odpadní vody a nakl. s kaly             17.000,00 Kč     12.948,50 Kč

           mateřská škola                         154.400,00 Kč    151.297,00 Kč

           základní školy                         130.000,00 Kč    118.900,00 Kč

           knihovna                                 9.100,00 Kč      9.460,00 Kč

           ostatní záležitosti kult., kronika      59.500,00 Kč     59.511,80 Kč

           hodnoty historické (pomníky)            17.000,00 Kč     16.184,00 Kč

           rozhlas                                  5.000,00 Kč      3.244,00 Kč

           kulturní dům                           522.500,00 Kč    523.071,50 Kč

           ost. zálež. kultury, SPOZ               44.500,00 Kč     43.934,50 Kč

           nebytové hospodářství                        0,00 Kč        525,00 Kč

           koupaliště                              56.500,00 Kč     53.069,94 Kč

           veřejné osvětlení                       57.500,00 Kč     55.655,03 Kč

           pohřebnictví                             6.000,00 Kč      4.368,50 Kč

           komunál. služby, územní rozvoj         304.300,00 Kč    312.390,00 Kč

           sběr a svoz komun. odpadů              130.500,00 Kč    125.176,00 Kč

           využívání a zneškodň. kom. odpadů       45.000,00 Kč     44.970,00 Kč

           vzhled obce a veřejná zeleň            110.500,00 Kč    108.143,00 Kč

           požární ochrana                        178.600,00 Kč    164.757,96 Kč

           zastupitelstvo obce                    550.000,00 Kč    533.805,00 Kč

           činnost místní správy                1.195.625,00 Kč    992.697,81 Kč

           obecné výdaje z finanč. operací          5.800,00 Kč      4.129,00 Kč

           finanční vypořádání minulých let         8.900,00 Kč      8.827,00 Kč

           výdaje celkem                        4.464.300,00 Kč 4.442.905,13 Kč

 

   Na účtu k 31. 12. 2008 u Komerční banky Pardubice bylo 1.577.138,19 Kč.

 

 2. Ředitelka mateřské školy předložila hospodaření za rok 2007.

    příjmy:                                 výdaje:  

      dotace od státu    728.000,- Kč        mzdy                 528.000,- Kč

      dotace od obce     135.000,- Kč        odvody               201.125,- Kč

      stravné             55.626,- Kč        školení                4.000,- Kč

      školné               6.392,- Kč        učební pomůcky        12.499,- Kč

      úroky                   35,91 Kč        školní potřeby         5.195,50 Kč

                                              čistící a ochr. pom.   6.213,- Kč

                                              spotřeba DHIM         18.454,- Kč

                                              kancelářské potř.      2.043,50 Kč

                                              spotřeba potravin     54.494,48 Kč

                                              plyn                  18.405,69 Kč

                                              el. energie           21.417,- Kč

                                              opravy a udržování    18.027,57 Kč

                                              výkony spojů          11.699,- Kč

                                              služby                13.309,30 Kč

                                              pojištění              1.950,- Kč

                                              poplatky               6.444,48 Kč

    příjmy celkem       925.053,91 Kč       výdaje celkem          923.277,52 Kč

 

    V pokladně má mateřská škola 2.522,- Kč a na bankovním účtu 61.990,87 Kč.

 

    Na rok 2008 byl rozpočtován příspěvek pro mateřskou školu ve výši 145.000,-

    Kč. Po schválení zastupitelstvem bude do konce ledna odeslán na účet MŠ.

 

 3. Ve dnech 2. 1. až 4. 1. 2008 byla provedena inventura majetku obce.

    Byla provedena inventura staveb, porostů, dlouhodobého hmotného majetku,

    drobného dlouhodobého majetku, pozemků, drobného dlouhodobého nehmotného

    majetku, finančního majetku, nedokončeného majetku, operativní evidence

    drobných předmětů, pokladny, závazků, pohledávek a operativní evidence

    místností obecního úřadu. Inventurní rozdíly nebyly inventurou zjištěny.

    Všechny položky inventury jsou uvedeny na inventurních soupisech a souhlasí

    se stavem účetním. Hodnota majetku obce je 19.598.522,26 Kč. O provedené

    inventarizaci byl proveden zápis.

 

 4. Komise vypracovala zprávu o své činnosti k předložení na schůzi

    zastupitelstva. Na této schůzi bude předložen plán komise na rok 2008.

 

    Dne 21. 1. 2008 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2007

    nadřízeným orgánem, při kterém nebyly zjištěny účetní nedostatky. Bylo

    požádáno o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008.

   

    Byly vypracovány směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad FIN

    1/2008.

 

    Byl schválen příspěvek na tombolu na VIII, ples Svazku obcí Loučná ve výši

    1.500,- Kč.

 

    Od 1. 1. 2008 bude sráženo z odměn zastupitelů zdravotní pojištění.

    V souvislosti s tím by mělo dojít ke zvýšení odměn zastupitelů na základě   

    výkladu uveřejněného v časopise informační servis z ledna 2008. 

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl