Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 29. ledna 2009.

29.01.2009 18:54

 Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 29. ledna 2009.

 Přítomni: členové finančního výboru                  

Program: 1. Hospodaření obce za rok 2008

          2. Hospodaření mateřské školy za rok 2008

          3. Inventura k 31. 12. 2008

          4. Organizační záležitosti

        

 1. Byla dokončena účetní uzávěrka obce za rok 2008. Příjmy činily 5.510.936,42  

    Kč, výdaje 6.004.116,79 Kč. Na běžném účtu bylo 1.176.427,74 Kč a na

    podílových listech u Komerční banky 3.919.494,80 Kč.    

 

 2. Ředitelka mateřské školy předložila hospodaření za rok 2008. Příjmy byly ve

    výši 1.002.284,08 Kč, výdaje ve výši 1.012.878,04 Kč. Za rok 2008 byla

    vykázána ztráta výši 10.593,96 Kč, kterou žádá ředitelka MŠ pokrýt z      

    rezervního fondu vytvořeného v minulých letech. Pokladní hotovost činila

    1.815,- Kč, na běžném účtu bylo 89.689,18 Kč.

   Na rok 2009 byl rozpočtován příspěvek pro mateřskou školu ve výši 145.000,-

    Kč. Po schválení zastupitelstvem bude odeslán na účet MŠ.

 

 3. Ve dnech 22. 12. 2009 až 4. 1. 2010 byla provedena inventura majetku obce.

    Byla provedena inventura staveb, porostů, dlouhodobého hmotného majetku,

    drobného dlouhodobého majetku, pozemků, drobného dlouhodobého nehmotného

    majetku, finančního majetku, nedokončeného majetku, operativní evidence

    drobných předmětů, pokladny, závazků a pohledávek. Inventurní rozdíly nebyly

    inventurou zjištěny. Všechny položky inventury jsou uvedeny na inventurních

    soupisech a souhlasí se stavem účetním. Hodnota majetku obce je

    21.526.061,26 Kč. O zařazení a vyřazení majetku jsou vypracovány protokoly.

    O provedené inventarizaci byl proveden zápis.

 

 4. Komise vypracovala zprávu o své činnosti k předložení na schůzi

    zastupitelstva. Na této schůzi bude předložen plán komise na rok 2009.

 

    Dne 19. 1. 2009 provedl finanční odbor Krajského úřadu Pardubického kraje

    přezkoumání hospodaření obce za rok 2008. Nebyly zjištěny účetní nedostatky

    je nutné dopracovat směrnice k finanční kontrole a k vedení dlouhodobého

    nehmotného a hmotného majetku. Bude zpracováno společně s účetní.

   

   Paní účetní zpracovala vnitřní platový předpis FIN č. 1/2009 v souladu

    s nařízením vlády zákona č. 20/2009 Sb. o odměnách za výkon funkce členů  

    zastupitelstva.

  

    Dále účetní vypracovala rozpočtovou změnu č. 7/2008 v návaznosti na

    skutečnost.

 

    Zastupitelé schválili zvýšení poplatků ze psů vydáním obecně závazné

    vyhlášky č. 1/2009, kterou se mění vyhláška č. 1/2004. Nově platná sazba je

    100,- Kč za každého psa i pro občany přilehlých osad.

 

    Byl schválen příspěvek do Svazku obcí Loučná ve výši 4.300,- Kč a příspěvek

    ve výši 1.500,- Kč na tombolu plesu Svazku obcí Loučná.

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl