Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 27. února 2008.

27.02.2008 18:43

Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 27. února 2008.

 Přítomni: členové finančního výboru                  

 Program: 1. Rozpočet na rok 2008

          2. Závěrečný účet obce

          3. Odměny zastupitelů           

          4. Organizační záležitosti

 1. Byl vypracován a schválen rozpočet obce na rok 2008:

    příjmy:                                           schválený rozpočet   

           daňové příjmy                               3.077.500,00 Kč

           dotační příjmy                                 31.500,00 Kč

           příjmy z pronájmu pozemků                      42.000,00 Kč  

           lesní hospodářství                             70.100,00 Kč  

           kulturní dům                                   28.600,00 Kč    

           ostatní zájmová činnost                        26.000,00 Kč  

           nebytové hospodářství                          18.000,00 Kč  

           územní rozvoj                                   5.000,00 Kč     

           sběr a svoz komunálních odpadů                128.000,00 Kč   

           využívání a zneškod. komun. odpadů             13.000,00 Kč    

           péče o vzhled obce a veřejnou zeleň             1.000,00 Kč   

           činnost místní správy                           8.000,00 Kč    

           obecné příjmy z finančních operací             12.000,00 Kč    

           příjmy celkem                               3.460.700,00 Kč                

 

    výdaje:                                           schválený rozpočet

           ostatní záležitosti les. hospod.               18.000,00 Kč             

           silnice                                        31.500,00 Kč 

           pozemní komunikace                              4.000,00 Kč

           provoz veřejné silniční dopravy                 1.000,00 Kč

           pitná voda                                    268.000,00 Kč     

           odpadní vody a nakl. s kaly                   11.000,00 Kč    

           mateřská škola                                161.100,00 Kč   

           základní školy                                125.000,00 Kč   

           knihovna                                       14.500,00 Kč    

           ostatní záležitosti kult., kronika             63.500,00 Kč    

           hodnoty historické (pomníky)                   11.000,00 Kč    

           rozhlas                                         8.500,00 Kč     

           kulturní dům                                  392.500,00 Kč   

           ost. zálež. kultura, SPOZ                      57.000,00 Kč               

           koupaliště                                     49.900,00 Kč

           nebytové hospodářství                           2.000,00 Kč

           veřejné osvětlení                              83.000,00 Kč    

           pohřebnictví                                    7.500,00 Kč     

           výstavba a údržba inžen. sítí                  70.000,00 Kč

           komunál. služby, územní rozvoj                 50.300,00 Kč    

           sběr a svoz komun. odpadů                     130.500,00 Kč   

           využívání a zneškod. kom. odpadů               50.000,00 Kč

           vzhled obce a veřejná zeleň                   185.500,00 Kč   

           požární ochrana                               169.000,00 Kč   

           zastupitelstvo obce                           395.000,00 Kč    

           činnost místní správy                       1.094.500,00 Kč 

           obecné výdaje z finanč. operací                 4.900,00 Kč     

           finanční vypořádání minulých let                3.000,00 Kč    

           výdaje celkem                               3.460.700,00 Kč 

 

 

 2. K vyvěšenému závěrečnému účtu obce nebylo ze strany veřejnosti připomínek,

    proto bude schválen.

 

 3. Bylo vydáno nařízení vlády č. 79/2008 Sb. ze dne 25. 2. 2008 o odměnách

    za výkon funkce členům zastupitelstev. S platností od 1. 3. 2008 budou

    podle vyhlášky upraveny odměny starostky, místostarosty a zastupitelům.

    Po schválení musí být zpracován vnitřní platový předpis.

 4. V roce 2008 bude provedena v katastrálních územích Slepotice, Bělešovice a

    Lipec u Slepotic digitalizace všech pozemků, Po jejím ukončení budou platit

    daň z nemovitostí všichni vlastníci pozemků.

 

    Bude zakoupen nový mulčovač pro účely udržování veřejné zeleně. Bude

    zpracována cenová nabídka.   

  

    Město Dašice zaslalo fakturu ve výši 8.400,- Kč za neinvestiční náklady na   

    2 žáky v Základní škole Dašice.

   

    Zisk z VIII. plesu Svazku obcí Loučná konaného ve Slepoticích byl 20.710,-

    Kč a byl předán Svazku obcí Loučná.

 

    Bylo rozhodnuto, že z obecního rozpočtu budou hrazeni všichni účinkující

    při pořádání akce Vítání jara.

 

    SDH Slepotice požádalo o dotaci na svou činnost při reprezentaci na

    soutěžích. Byla přislíbena dotace ve výši 20.000,- Kč, která bude po

    schválení poukázána do pokladny SDH.

  

    Finanční výbor provedl kontrolu pokladních dokladů. Na všech dokladech je

    podpis starostky a určení zboží a jeho použití. Všechny pokladní doklady

    mají požadované náležitosti.

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl