Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 27. srpna 2008.

27.08.2008 18:49

Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 27. srpna 2008.

 Přítomni: členové finančního výboru                  

 Program: 1. Hospodaření obce k 30. 6. 2008

          2. Hospodaření MŠ k 30. 6. 2008

          3. Hospodaření Svazku obcí Loučná

          4. Organizační záležitosti

 1. Bylo projednáno hospodaření obce za I. pololetí roku 2008:

    příjmy:                                   upravený rozpočet    skutečnost

           daňové příjmy                        3.109.000,00 Kč 1.809.070,00 Kč

           příjmy z pronájmu pozemků               42.000,00 Kč          0,00 Kč

           lesní hospodářství                      70.100,00 Kč     52.000,00 Kč

           z prodeje pozemků                            0,00 Kč      1.870,00 Kč

           kulturní dům                            28.600,00 Kč          0,00 Kč

           ostatní zájmová činnost                 26.000,00 Kč     10.093,50 Kč

           nebytové hospodářství                   18.000,00 Kč      4.882,00 Kč

           pohřebnictví                                 0,00 Kč      6.766,00 Kč

           územní rozvoj                            5.000,00 Kč      3.900,00 Kč

           sběr a svoz komunálních odpadů         128.000,00 Kč    131.947,00 Kč

           využívání a zneškod. komun. odpadů      13.000,00 Kč      3.776,50 Kč

           péče o vzhled obce a veřejnou zeleň      1.000,00 Kč          0,00 Kč

           činnost místní správy                    8.000,00 Kč      8.278,50 Kč

           obecné příjmy z finančních operací      12.000,00 Kč     10.374,43 Kč

           příjmy celkem                        3.460.700,00 Kč 2.041.087,93 Kč               

 

    výdaje:                                   upravený rozpočet    skutečnost

           ostatní záležitosti les. hospod.        18.000,00 Kč      3.440,00 Kč

           silnice                                 31.500,00 Kč          0,00 Kč

           ost. zálež. pozemních komunikací         1.000,00 Kč          0,00 Kč

           provoz veřejné silniční dopravy          1.000,00 Kč          0,00 Kč

           pitná voda                             268.000,00 Kč    236.339,60 Kč

           odpadní vody a nakl. s kaly             11.000,00 Kč          0,00 Kč

           mateřská škola                         161.100,00 Kč    159.852,20 Kč

           základní školy                         125.000,00 Kč      8.400,00 Kč

           knihovna                                14.500,00 Kč      4.874,00 Kč

           ostatní záležitosti kult., kronika      63.500,00 Kč         98,00 Kč

           hodnoty historické (pomníky)            11.000,00 Kč          0,00 Kč

           rozhlas                                  7.500,00 Kč     17.849,28 Kč

           kulturní dům                           392.500,00 Kč    196.599,00 Kč

           ost. zálež. kultury, SPOZ               57.000,00 Kč     28.606,50 Kč          

           koupaliště                              49.900,00 Kč     42.487,90 Kč

           nebytové hospodářství                    2.000,00 Kč          0,00 Kč

           veřejné osvětlení                       83.000,00 Kč     36.040,00 Kč

           pohřebnictví                             7.500,00 Kč          0,00 Kč

           výstavba a údržba inž. sítí             70.000,00 Kč          0,00 Kč

           územní povolání                              0,00 Kč     89.845,00 Kč

           komunál. služby, územní rozvoj          50.300,00 Kč     17.446,30 Kč          

           sběr a svoz komun. odpadů              130.500,00 Kč     65.494,00 Kč

           využívání a zneškod. komun. odpadů      50.000,00 Kč     41.899,00 Kč

           vzhled obce a veřejná zeleň            185.500,00 Kč    124.165,50 Kč

           požární ochrana                        169.000,00 Kč    110.380,00 Kč

           zastupitelstvo obce                    395.000,00 Kč    198.656,00 Kč

           činnost místní správy                1.094 500,00 Kč    557.200,42 Kč

           obecné výdaje z finanč. operací          4.900,00 Kč      2.409,00 Kč

           finanční vypořádání minulých let         3.000,00 Kč          0,00 Kč

           výdaje celkem                        3.460.700,00 Kč 1.942.081,70 Kč

 

    Na účtu k 30. 6. 2008 u Komerční banky Pardubice bylo 1.768.614,34 Kč a v

    pokladně 75.668,50 Kč,

 

 2. Ředitelka mateřské školy předložila hospodaření k 30. 6. 2008:

    příjmy:                                 výdaje:  

      dotace od státu    365.000,- Kč        mzdy                 252.114,- Kč

      dotace od obce     145.000,- Kč        odvody                94.812,- Kč

      stravné             41.479,50 Kč        učební pomůcky           249,- Kč

      školné               3.600,- Kč        čistící a ochr. pom.   2.439,- Kč

      úroky                   19,88 Kč        školní potřeby         1.997,- Kč                                             

                                              spotřeba DHIM          5.704,- Kč

                                              spotřeba potravin     40.832,17 Kč

                                              plyn                  26.600,- Kč

                                              elektrická energie    36.364,50 Kč

                                              opravy a udržování     3.191,40 Kč

                                              výkony spojů           4.228,50 Kč

                                              služby                 7.477,- Kč

                                              poplatky               3.080,73 Kč

    příjmy celkem       555.099,38 Kč       výdaje celkem         479.089,30 Kč

 

    V pokladně má mateřská škola 3.528,50 Kč a na bankovním účtu 169.437,41 Kč.

 

 3. Bylo předložení hospodaření Svazku obcí Loučná k 30. 6. 2008. Příjmy činily

    195,268,42 Kč, výdaje 81.28,75 Kč. Hospodaření za I. pololetí skončilo

    přebytkem ve výši 113.539,67 Kč., který je na bankovním účtu.

 

 4. Obec Moravany předložila dohodu o finančním příspěvku ve výši 114.000,- Kč

    na úhradu neinvestičních nákladů pro Základní školu Moravany pro 38 žáků.

 

    Z důvodu zachování pořádku v obci bude zakoupeno 5 ks odpadových košů a 3 ks

    laviček.

 

    Dne 13. 9. 2008 se uskuteční svěcení obecního praporu a znaku, praporu SDH

    Slepotice a I. setkání rodáků obce. Náklady spojené s touto akcí budou 3

    hrazeny v celé výši z obecního rozpočtu.

 

    V rámci Programu obnovy venkova na rok 2009 bude požádáno o dotaci na opravu

    střechy hasičské zbrojnice ve výši 280.000,- Kč.

 

    Účetní obce pan Patras podal výpověď z pracovního poměru ke dni 31. 10.

    2008. Výpověď byla přijata a bude hledána účetní, která by zpracovávala

    účetnictví dodavatelsky na živnostenský list.

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl