Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 25. června 2008.

25.06.2008 18:47

Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 25. června 2008.

Přítomni: členové finančního výboru                  

 Program: 1. Koupaliště – sezona 2008

          2. Kulturní dům - pronájem

          3. Organizační záležitosti

  

 1. Kiosek na koupališti bude pronajat novému nájemci panu Ing. Pekáčovi

    z Holic. Nájem byl stanoven na sezonu ve výši 20.000,- Kč. Bude s ním

    uzavřena nájemní smlouva a fyzické předání zařízení.

    Výše vstupného a permanentek zůstává ve stejné výši jako v uplynulých

    letech (děti do 15 let 5,- Kč a 50,- Kč, dospělí 10,- Kč a 100,- Kč).

    Údržbu vody, úklid šaten, WC a prostranství a výběr vstupného zajistí

    obec dvěma pracovnicemi z úřadu práce.

   

 2. Dluh nájemce kulturního domu je k dnešnímu dni ve výši 25.516,- Kč.

    Nájemce přislíbil větší splátku ke konci měsíce, kdy bude mít plánovanou

    akci. Jinak bude sráženo nájemné z faktur za odebrané obědy našimi

    zaměstnanci.

 

 3. Krajským úřadem Pardubického kraje byla schválena smlouva o poskytnutí

    grantu z programu Podpora pořízení územně plánovacích dokumentací v roce

    2008 ve výši 140.000,- Kč.

    Dále byla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na výměnu oken

    v kulturním domě ve výši 100.000,- Kč. O tuto částku bude provedena změna

    v rozpočtu obce.

 

    Svazek obcí Loučná schválil dotaci ve výši 90.000,- Kč na projektovou

    dokumentaci rekonstrukce elektrického osvětlení. Projektant musí uzavřít

    smlouvu se Svazkem obcí Loučná.

 

    Pro značnou poruchovost zahradní techniky je třeba zakoupit novou

    profesionální sekačku. Jedná se o částku ve výši cca 35.000,- Kč.

 

    Bylo rozhodnuto o odkoupení pozemkové parcely č. 523/2 o výměře 2478 m2

    v k. ú. Slepotice. Parcela se nachází vedle koupaliště a je částečně užívána

    obcí. Bude jednáno s vlastníky o jejím odkoupení za stanovenou průměrnou

    cenu pro účely daně z nemovitostí (pro k. ú. Slepotice 7,11 Kč/m2). Obec

    zajistí znalecký posudek, sepsání kupní smlouvy, vklad do katastru nemovi-

    tostí a daň z převodu nemovitostí.

 

    V mateřské škole došlo ke zvýšení odběru elektrické energie v důsledku

    vadného čerpadla ve studni, které byle nepřetržité v provozu. Navýšení

    odběru je v částce 32.000,- Kč. Na tuto částku poskytne obec mateřské škole

    dotaci ze svého rozpočtu.

 

    Pro Základní školu v Moravanech byl poskytnut příspěvek do tomboly na

    rozloučení žáků 9. tříd ve výši 1.000,- Kč.

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl