Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 24. června 2009.

24.06.2009 18:56

Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 24. června 2009.

 

Přítomni: členové finančního výboru                  

Program: 1. Koupaliště – sezona 2009

          2. Kulturní dům    

          3. Organizační záležitosti

 

 1. Jediným zájemcem o pronájem kiosku na koupališti je pan Ing. Pekáč.

    Sezónní nájem za období květen – září 2008 je navržen ve výši 20.000,- Kč.

    Výše vstupného a permanentek zůstává ve stejné výši jako v uplynulých

    letech (děti do 15 let 5,- Kč a 50,- Kč, dospělí 10,- Kč a 100,- Kč).

    Údržbu vody, úklid šaten, WC a prostranství a výběr vstupného zajistí

    obec.

    Výběrčí vstupného bylo projednáno s paní Kličkovou. Bude sepsána dohoda

    o provedení práce. Pracovní doba je stanovena od 11,00 hod. do 17,00 hod.

    ve dnech příznivého počasí. Odměna je navržena ve výši 50,- Kč/hodinu.

       

 2. Nájemce kulturního domu nehradí nájemné v souladu s uzavřenou nájemní

    smlouvou. Bude s ním opětovně jednáno o úhradách. Úhrady jsou kompenzovány

    odebranými obědy zaměstnanci obce.

    Dále je navrženo vyřadit z kuchyně KD nefunkční plynovou karmu a varný

    kotel. V měsíci srpnu bude provedena celková oprava podlahy.

 

 3. Byl vypracován vnitřní mzdový předpis č. 1/2009 na stanovení platů pro

    zaměstnance na veřejně prospěšné práce, pro které platí zvláštní způsob

    určení platového tarifu dle zákona č. 564/2006 o platových poměrech

    zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Platnost předpisu je navržena

    od 1. 6. 2009.

 

    Pro rok 2010 bude požádáno o dotace z Progamu obnovy venkova na částečnou

    výměnu oken v mateřské škole.

 

    V mateřské škole bude provedena oprava střechy vstupní verandy.

   

    Občané mají zájem o úpravu prostranství před svými domy zhotovením dlažby.

    Bylo navrženo, aby obec uhradila pouze materiál ve výši 250,- Kč/m2 a pouze

    na obecních pozemcích. Celkové úpravy obce chce obec řešit dotacemi z EU.

 

    Protože bude v naší obci zřízeno pracoviště CZECH POINT (tiskárna, počítač,

    2 monitory) a kancelář je prostorově nevyhovující, bylo navrženo vybavit

    kancelář novým nábytkem.

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl