Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 22. října 2008.

22.09.2008 18:51

  Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 22. října 2008.

Přítomni: členové finančního výboru                  

Program: 1. Hospodaření obce k 30. 9. 2008

          2. Hospodaření MŠ k 30. 9. 2008

          3. Organizační záležitosti

 1. Bylo projednáno hospodaření obce k 30. 9. 2008:

    příjmy:                                   upravený rozpočet    skutečnost

           daňové příjmy                        3.209.000,00 Kč 2.994.025,70 Kč

           příjmy z pronájmu pozemků               42.000,00 Kč          0,00 Kč

           lesní hospodářství                      70.100,00 Kč     52.000,00 Kč

           kulturní dům                            28.600,00 Kč     14.403,00 Kč

           ostatní zájmová činnost                 26.000,00 Kč     530588,50 Kč

           nebytové hospodářství                   18.000,00 Kč     22.773,50 Kč

           pohřebnictví                                 0,00 Kč     31.666,00 Kč

           územní rozvoj                            5.000,00 Kč      4.800,00 Kč

           sběr a svoz komunálních odpadů         128.000,00 Kč    131.947,00 Kč

           využívání a zneškod. komun. odpadů      13.000,00 Kč     15.444,00 Kč

           péče o vzhled obce a veřejnou zeleň      1.000,00 Kč          0,00 Kč

           činnost místní správy                    8.000,00 Kč      8.338,50 Kč

           obecné příjmy z finančních operací      12.000,00 Kč     15.382,75 Kč

           příjmy celkem                        3.560.700,00 Kč 3.344.368,95 Kč               

 

    výdaje:                                   upravený rozpočet    skutečnost

           ostatní záležitosti les. hospod.        18.000,00 Kč      3.440,00 Kč

           silnice                                 31.500,00 Kč          0,00 Kč

           ostat. záležit. pozemních komunikací     4.000,00 Kč          0,00 Kč

           provoz veřejné silniční dopravy          1.000,00 Kč          0,00 Kč

           pitná voda                             268.000,00 Kč    273.393,10 Kč

           odpadní vody a nakl. s kaly             11.000,00 Kč     10.050,00 Kč

           mateřská škola                         161.100,00 Kč    194.352,20 Kč

           základní školy                         125.000,00 Kč    122 400,00 Kč

           knihovna                                14.500,00 Kč      7.271,00 Kč

           ostatní záležitosti kult., kronika      63.500,00 Kč     30.928,00 Kč

           hodnoty historické (pomníky)            11.000,00 Kč     42.414,00 Kč

           rozhlas                                  7.500,00 Kč     18.590,28 Kč

           kulturní dům                           492.500,00 Kč    366.486,00 Kč

           ost. zálež. kultury, SPOZ              57.000,00 Kč     91.411,50 Kč          

           koupaliště                              49.900,00 Kč    197.749,14 Kč

           veřejné osvětlení                       83.000,00 Kč     75.264,00 Kč

           pohřebnictví                             7.500,00 Kč          0,00 Kč

           výstavba a údržba inž. sítí             70.000,00 Kč          0,00 Kč

           územní plánování                             0,00 Kč     89.845,00 Kč

           komunál. služby, územní rozvoj          50.300,00 Kč     59.881,16 Kč          

           sběr a svoz komun. odpadů              130.500,00 Kč    154.911,24 Kč

           využívání a zneškod. komun. odpadů      50.000,00 Kč     55.369,00 Kč

           vzhled obce a veřejná zeleň            219.500,00 Kč    199.042,80 Kč

           požární ochrana                        174.000,00 Kč    168.500,70 Kč

           zastupitelstvo obce                    395.000,00 Kč    300.182,00 Kč

           činnost místní správy                1.094.500,00 Kč    915.132,54 Kč

           obecné výdaje z finanč. operací          4.900,00 Kč      3.787,50 Kč

           finanční vypořádání minulých let         3.000,00 Kč          0,00 Kč

           výdaje celkem                        3.599.700,00 Kč 3.380.800,16 Kč

 

    Na účtu k 30. 9. 2008 u Komerční banky Pardubice bylo 1.633.176,90 Kč a v

    pokladně 37.193,- Kč. Na vkladu podílových listů bylo 4.051.828,- Kč.

 

 2. Ředitelka mateřské školy předložila hospodaření k 30. 9. 2008:

    příjmy:                                 výdaje:  

      dotace od státu    552.000,- Kč        mzdy                 362.797,- Kč

      dotace od obce     177.000,- Kč        odvody               137.293,- Kč

      stravné             47.706,50 Kč        učební pomůcky         4.962,- Kč

      školné               4.185,- Kč        čistící a ochr. pom.   3.091,50 Kč

      úroky                   30,12 Kč        školní potřeby         2.548,- Kč                                             

                                              spotřeba DHIM          6.324,- Kč

                                              spotřeba potravin     47.189,05 Kč

                                              plyn                  32.607,40 Kč

                                              elektrická energie    43.364,50 Kč

                                              opravy a udržování     4.264,91 Kč

                                              výkony spojů           6.350,- Kč

                                              služby                12.089,00 Kč

                                              pojištění              2.080,- Kč

                                              poplatky               4.477,28 Kč

    příjmy celkem       780.921,62 Kč       výdaje celkem         669.437,64 Kč

    V pokladně má mateřská škola 7.757,- Kč a na bankovním účtu 187.881,19 Kč.

 

 3. Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/2008 týkající se neinvestiční

    účelové dotace od Pardubického kraje ve výši 30.000,- Kč na volby do senátu.

    Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5/2008 ve výši 35.000,- Kč pro

    mateřskou školu na úhradu el. energie a opravy.

 

    Na místo účetní nastoupí paní Malinská Jana ze Stíčan. Účetnictví bude

    zpracovávat dodavatelsky na smlouvu ve výši 5.000,- Kč měsíčně. Agendu

    pokladní bude zpracovávat paní Formanová.

 

    VaK Pardubice předložil k podpisu smlouvu o účelové bezúročné půjčce ve

    výši 1.000.000,- Kč na dokončení realiizace investiční akce Vodovod

    Slepotice.

  

    Místní složky ČČK a ČSŽ požádali o příspěvek na dopravu svých členů na výlet

    do Kopidlna a okolí. Předběžná částka dopravy je 6-7 tisíc Kč.

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl