Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 21. října 2009.

21.10.2009 18:59

Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 21. října 2009.

 

Přítomni: členové finančního výboru                  

Program: 1. Hospodaření obce k 30. 9. 2009

          2. Hospodaření MŠ k 30. 9. 2009

          3. Organizační záležitosti

                             

 1. Bylo projednáno hospodaření obce k 30. 9. 2009. Příjmy byly ve výši

    3.224.040,15 Kč, výdaje 3.876.551,08 Kč. Na účtu k 30. 9. 2009 u Komerční

    banky Pardubice bylo 526.429,81 Kč a v pokladně 31.920,- Kč.

 

 2. Ředitelka mateřské školy předložila hospodaření k 30. 9. 2009.

    Příjmy činily 762.333,14 Kč, výdaje 772.670,62 Kč. V pokladně měla škola

    1.429,- Kč, na běžném účtu 75.532,18 Kč.

 

 3. Byl schválen příspěvek pro abilimpijskou asociaci na její činnost ve výši

    500,- Kč.

 

    Na základě žádosti pana Tetřeva byl schválen odprodej pozemkové parcely č.

    26/2 o výměře 55 m2 v katastrálním území Bělešovice za cenu 20,- Kč/m2.

    Nový majitel zajistí vypracování znaleckého posudku, sepsání kupní smlouvy

    a uhradí daň z převodu nemovitostí.

 

    Byla navržena a projednána rozpočtová změna č. 3, týkající se úpravy příjmů

    ve výši 76.700,- Kč a výdajů ve výši 322.600,- Kč. Bude vyvěšena na úřední

    desce.

   

    Při kulturní komisi obecního úřadu byl založen divadelní klub. Bylo

    schváleno uhradit materiál na zhotovení kulis.  

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl