Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 17. prosince 2009

17.12.2009 19:01

Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 17. prosince 2009

Přítomni: členové finančního výboru                  

Program: 1. Rozpočet na rok 2010

          2. Svazek obcí Loučná

          3. Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2009

          4. Zpráva o činnosti výboru, plán práce na rok 2009

          5. Organizační záležitosti

 

 1. Byl zpracován a schválen rozpočet obce na rok 2010 ve výši 4.065.900,- Kč

    jako vyrovnaný.  

 

 2. Svazek obcí Loučná předložil návrh rozpočtu na rok 2010. Příjmy jsou

    navrženy ve výši 117.300,- Kč, výdaje ve výši 217.300,- Kč, kdy rozdíl

    100.000,- Kč bude financován z přebytku hospodaření roku 2009.

 

 3. Paní starostkou byl vydán příkaz k provedení řádné inventarizace

    hospodářských prostředků obce Slepotice k 31. 12. 2009. Jmenovala

    inventarizační komisi a druhy inventarizovaných prostředků a vydala pokyny

    k jejímu průběhu.

 

 4. Finanční výbor zhodnotil svoji činnost v roce 2009. Průběžně byla prováděna  

    kontrola pokladních dokladů, přijatých a vystavených faktur a plnění

    rozpočtu. Výbor se podílel na tvorbě rozpočtových opatření, na zpracování

    daňového přiznání a statistických výkazů a ostatních potřebných

    pracích souvisejících s činností obce. Byl sestaven plán práce výboru na rok

    2010.

    

 5. Ředitelka MŠ vybírá od rodičů děti, kteří dojíždějí do školy ze Sezemic a

    okolních obcí příspěvek na dopravu na 1 dítě 190,- Kč za měsíc. Za měsíc

    září až prosinec bylo vybráno 5.130,- Kč. Tyto částka bude ponechána ve

    prospěch MŠ na pokrytí ztráty za rok 2009.

 

    Byly navrženy a schváleny ceny za výpisy z pracoviště CZECH POINT. Za výpis

    z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku živnostenského rejstříku je

    cena 100,- Kč, za výpis trestných bodů řidičů 50,- Kč. Cena 10,- Kč za 1

    list za výpis z insolvenčního rejstříku a za výpis ze seznamu kvalifikova-

    ných dodavatelů.

 

    Tělovýchovné jednotě Sokol Slepotice bude uhrazena dotace na opravu střechy

    u šaten ve výši 40.000,- Kč.

 

    SDH Slepotice požádal o dotaci ve výši 30.000,- Kč na úhrady nákladů

    spojených s účastí na soutěžích a pořádáním soutěží. Dále požádal o

    zakoupení 2 ks proudnic, 1 sady hadic a 10 ks hasičských přileb. Jedná se

    o částku cca 20.000,- Kč.   

 

    Panu Patrasovi byl odprodán vlek SVAK 750 za pořizovací cenu 3.000,- Kč.

 

    Nájemce kulturního domu nehradí včas splátky za pronájem kulturního domu.

    Bylo s ním jednáno a přislíbil uhradit dlužnou částku do konce roku. 

 

      

 

    Služby města Pardubice zaslaly dodatek č. 1 ke smlouvě na odvoz a likvidaci 

    odpadů. Smlouva je platná od 1. 1. 2010 a řeší zvýšení nákladů na odvoz a

    likvidaci komunálního odpadu a zvýšení DPH. Zvýšení je v mezích současné

    výše poplatků, proto nebudou poplatky hrazené občany pro rok 2010 zvyšovány.

 

    Bylo vypracováno rozpočtové opatření č. 4 ve výši příjmů -541.000,- Kč a  

    výdajů -639.000,- Kč.

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl