Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 9/2010

28.09.2010 11:27

  ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 24. listopadu 2010


 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:


 

1. program zasedání

2. zapisovatele zasedání

3. ověřovatele zápisu

4. návrhovou komisi na usnesení

5. navrženou rozpočtovou změnu č. 2

6. odstranění závad v mateřské škole zjištěných při kontrolách

7. příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro mateřskou školu Slepotice na

vzdělávání personálu

8. darovací smlouvu o finančním daru mezi mateřskou školou

Slepotice a VČEz distribuce a. s. Děčín ve výši 25.000,- Kč

na oplocení trafostanice v zahradě mateřské školy

9. jmenné návrhy členů výborů a komisí

10. ukončení nájemní smlouvy s nájemcem kulturního domu k 30. 11.

2010

11. pronájem kulturního domu a bytu paní Miloslavě Jankové

12. prodej pozemku Lesního družstva Vysoké Chvojno č. 1241/3 o

výměře 193 m2 v k. ú. Veliny


 


 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:


 

1. zprávu o hospodaření MŠ k 30. 9. 2010

2. zprávu o kontrole PO, prevenci rizik a prověrce BOZP v

mateřské škole

3. navržený rozpočet obce ve výši příjmů i výdajů 4.066.800,- Kč

 


 


 

Obecní zastupitelstvo ukládá:


 

1. ředitelce mateřské školy zajistit odstranění závad při

kontrolách ve spolupráci s obcí

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl