Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 9/2008

10.01.2009 15:46

 ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 27. srpna 2008

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
    1.ogram zasedání
    2.
zapisovatele a ověřovatele zápisu 
    3.návrhovou komisi na usnesení
    4. podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2009 na rekonstrukci střechy hasičského zbrojnice
    5. přijetí výpovědi z pracovního poměru účetního Miroslava Patrase ke dni 31. 10. 2008
    6. změnu duplicitního vlastnictví pozemkové parcely č. 562/7 o výměře 106 m2 v katastrálním území Lipec u Slepotic ve prospěch jediného vlastníka paní MUDr. Martiny Grossové, bytem Chrudim III, Obce Ležáků 452
    7. uzavření dohody s Úřadem práce Pardubice na dvě pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací v období 1. 9. – 30. 11. 2008

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
    1. zprávu o hospodaření Svazku obcí Loučná za I. pololetí roku 2008
    2. informaci o konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a Senátu Parlamentu České republiky

 

 

 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
    1. smlouvu o sdružení finančních prostředků na zahájení činnosti městské policie Města Sezemice

    2. veřejnoprávní smlouvu o městské policii Města Sezemice

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl