Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 9/2007

26.09.2007 00:00

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. návrhovou komisi na usnesení
 4. firmu Instal Chroustovice jako zhotovitele vodovodních přípojek v obci, na základě výběrového řízení, které bylo provedeno Vodovody a Kanalizacemi Pardubice
 5. že úhrada výkopových prací na obecních pozemcích bude uhrazena těm občanům, kteří uhradí cenu přípojky ve výši Kč 5 500,–
 6. že právnickým subjektům a živnostníkům nebudou hrazeny žádné finanční prostředky z rozpočtu obce na vodovodní přípojky
 7. vypracování dodatku k nájemním smlouvám na hrobová místa na dobu určitou na období 1. 1. 2008–31. 12. 2012 ve stejné výši nájemného
 8. prodloužení platnosti dohod na veřejně prospěšné práce s Úřadem práce Pardubice do 30. 11. 2007
 9. úhradu vodovodní přípojky a jímky na vodoměr pro TJ Sokol Slepotice
 10. věcné břemeno dle předložené projektové dokumentace a smluv pro plánovanou rekonstrukci elektrických rozvodů
 11. úhradu odměny účinkujícím při čtyřech adventních večerech
 12. zvýšení odměny pro knihovnici paní Sochorovou s platností od 1. 10. 2007 na Kč 600,– měsíčně
 13. nákup koberce do malé zasedací místnosti
 14. schvaluje nákup krbových kamen do restaurace KD do výše Kč 50 000,– včetně instalace
 15. schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2007

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. zprávu o činnosti SDH Slepotice
 2. zprávy o činnosti výborů a komisí za III. čtvrtletí 2007
 3. žádost pana Čurilly o pronájem kulturního domu

Obecní zastupitelstvo ukládá:

 1. předsedovi kontrolního výboru panu Šudrychovi provést kontrolu čerpání finančních prostředků za rok 2007 poskytnutých SDH z rozpočtu obce
 2. zastupitelům zpracovat žádosti o stavební povolení na jednotlivé vodovodní přípojky včetně všech vyjádření dotčených institucí
 3. paní starostce vyzvat písemně paní Čermákovou k úhradě dlužného nájemného do konce roku 2007 za pronájem kulturního domu v minulých letech
 4. panu Palatovi jednání se zástupcem ČEZ ohledně zpracování dokumentace na rekonstrukci některých částí veřejného osvětlení
 5. všem zastupitelům vypracovat příspěvky do obecních novin
 6. všem zastupitelům připravit podmínky pronájmu koupaliště pro sezonu roku 2008

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl