Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 8/2010

28.08.2010 11:22

      ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 29. září 2010


 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:


 

1. program zasedání

2. zapisovatele zasedání

3. ověřovatele zápisu

4. návrhovou komisi na usnesení

5. stavební úpravy v kuchyni KD a vybavení potřebným zařízením

6. očalounění židlí do restaurace KD a očalounění 62 ks židlí

pro sál

7. slevu na nájemném za pronájem KD za měsíc září 2010

8. změnu užívání prostor v mateřské škole pro mimoškolní činnost

9. uzavřít smlouvu o dílo se zemědělskou vodohospodářskou

správou na úpravu hráze mezi rybníky

10. finanční příspěvek ve výši 500,- Kč pro Českou abilympijskou

asociaci


 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:


 

1. navrženou rozpočtovou změnu č. 2

2. vzdělávací program MŠ pro předškolní vzdělávání pro školní

roky 2010 - 2013

3. podepsání smlouvy o upsání akcií a dohody o započtení

vzájemných pohledávek ve výši 1.000.000,- Kč se společností

VaK Pardubice

4. zprávu starosty SDH o jeho činnosti


 


 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:


 

1. dodatek k nájemní smlouvě na pronájem KD předložený nájemcem

kulturního domu

2. nabídku nájemce kiosku na koupališti, kdy nabízí nafukovací

aktrakce na vodu jako kompenzaci úhrady nájemného a elektrické

energie

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl