Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 8/2009

30.09.2009 08:37

 ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 30. září 2009

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
   1. program zasedání
   2. zapisovatele a ověřovatele zápisu 
   3. návrhovou komisi na usnesení
   4. rozpočtovou změnu č. 2 
   5. příspěvek abylimpijské asociaci ve výši 500,- Kč
   6. umístění dopravních zrcadel na křižovatce ve Slepoticích
   7. prodej pozemkové parcely č. 26/2 o výměře 55 m2 v k. ú. Bělešovice panu Martinu Tetřevovi za cenu 20,- Kč/m2  

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
   1. studii bioplynové stanice v Sezemicích, její investování a dodávání bioodpadu

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl