Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 8/2008

10.01.2009 15:37

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 30. července 2008

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
    1.
program zasedání
    2.
zapisovatele a ověřovatele zápisu
    3. návrhovou komisi na usnesení
    4. hospodaření obce k 30. 6. 2008
    5. aby daň z nemovitostí nebyla navyšována
    6. odkoupit pozemky od majitelů v sousedství víceúčelové vodní nádrže
    7. návrh úprav zadání územního plánu obce Slepotice
    8. dohodu o finančním příspěvku s obcí Moravany
    9. smlouvu o dílo se společností APPRO AGRO s. r. o. Hradec Králové na zpracování kompletní žádosti o finanční výpomoc z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
    10. zakoupení laviček a odpadových košů
    11. zadání nového zpracování webových stránek obce ing. Košovi
    12. žádost o dvě pracovní místa na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce Pardubice
    13. náklady spojené s akcí žehnání praporu a I. setkání rodáků obce hradit z obecního rozpočtu

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
    
1. hospodaření MŠ Slepotice k 30. 6. 2008

 

 

 

Obecní zastupitelstvo ukládá:
 

    1. paní Bořkové a panu Palatovi jednat s vlastníky pozemků v sousedství víceúčelové vodní nádrže o jejich odprodeji

    2. paní Bořkové jednat s panem Kličkou o směně pozemků

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl