Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 7/2007

27.06.2007 00:00

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. návrhovou komisi na usnesení
 4. rozpočtové opatření č. 6/2007
 5. plán práce OZ na II. pololetí 2007
 6. opravu ohřívače vody v bytě KD
 7. zhotovení nové kuchyňské linky pro byt v KD
 8. dohodu o finančním příspěvku OÚ Moravany na školní docházku dětí ze Slepotice
 9. návrh do valné hromady Lesního družstva Vysoké Chvojno, aby starostka obce p. Bořková kandidovala do dozorčí rady družstva

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. výroční zprávu Lesního družstva Vysoké Chvojno s. r. o. za rok 2006
 2. návrh obecní vyhlášky č. 3/2007
 3. informace o stavu přípravy budování vodovodu v naší obci
 4. informaci o provozu účelové vodní nádrže – koupaliště obce
 5. informaci o úpravách hřiště TJ SOKOL Slepotice

Obecní zastupitelstvo ukládá:

 1. členům zastupitelstva předložit návrhy na zpracování žádosti o prominutí stavebního povolení pro vodovodní přípojky pro jednotlivé domy v obci

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl