Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 6/2008

10.01.2009 15:17

 ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 21. května 2008

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
    1.     program zasedání
    2.     zapisovatele a ověřovatele zápisu
    3.     návrhovou komisi na usnesení
    4. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008
    5. stát se vlastníkem akcií společnosti VaK Pardubice v maximální výši 1.000.000,- Kč nominální hodnoty
    6. nájemcem kiosku na koupališti pana Ing. Pekáče
    7. výši vstupného a permanentek na koupaliště
    8. úpravu výčepu v kiosku na koupališti
    9. zajistit 5 pracovníků z úřadu práce na veřejně prospěšné práce od 1. 6. do 30. 11. 2008 a jednoho pracovníka od 1. 6. do 31. 12. 2008
    10. úhradu faktury za dopravu dětí na dětský den z obecního rozpočtu
    11. uzavřít novou nájemní smlouvu s panem Otakarem Šrámkem ml. na pronájem veřejného prostranství

Obecní zastupitelstvo bere neschvaluje:
    1. žádost Města Sezemice o poskytnutí příspěvku na zřízení policie ve výši 100,- Kč na 1 obyvatele

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
   1. zprávu o hospodaření mateřské školy za I. Q. 2008

 

Obecní zastupitelstvo ukládá:
    1. starostce písemně sdělit společnosti a. s. VaK rozhodnutí zastupitelstva o investování výstavby vodovodu
    2. starostce a místostarostovi zajistit zhotovitele projektové dokumentace na oddělení topení a el. energie v kulturním domě
    3. místostarostovi zadat stavební úpravy v kuchyni kulturního domu
    4. místostarostovi vybrat zhotovitele a zadat zakázku na zpracování projektu na celkovou rekonstrukci koupaliště
    5. starostce požádat Město Sezemice o předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy o zřízení policie
    6. místostarostovi uzavřít smlouvu projektanta na rekonstrukci el. osvětlení se Svazkem obcí Loučná
    7. starostce jednat s manželi Machovými a Provazníkovými o parkování nepojízdných osobních aut na veřejném prostranství nebo je písemně upozornit

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl