Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 4/2010

28.04.2010 12:36

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 28. dubna 2010

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

   1. program zasedání
   2. zapisovatele zasedání
   3. ověřovatele zápisu   
   4. návrhovou komisi na usnesení
   5. závěrečný účet Obce Slepotice bez výhrad
   6. vyhlášení výběrového řízení na pronájem kulturního domu
   7. účetní směrnice pro časové rozlišování, směrnice k opravným
      položkám k pohledávkám, směrnice k podrozvaze a evidenci pro
      zpracování přílohy účetní závěrky s platností od 1. 1. 2010
   8. výběr České pojišťovny na nové pojištění movitého a
      nemovitého majetku obce
     
   
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:  

   1. výpověď nájemce kulturního domu ke dni 30. 6. 2010
   2. přidělenou dotaci ze Svazku obcí Loučná                    

            

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

   1. starostku podpisem smlouvy s Českou pojišťovnou na pojištění
      movitého a nemovitého majetku
  

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl