Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 4/2008

23.04.2008 00:00

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. návrhovou komisi na usnesení
 4. převedení výsledku hospodaření MŠ Slepotice za rok 2007 ve výši Kč 1 776,39 do rezervního fondu MŠ
 5. návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2008
 6. aby výměra pozemků, které budou směněny vlastníkům pozemků pro účely bytové výstavby, byla přepočítána koeficientem 1,50
 7. nájemcem kiosku na koupališti pana Mikana
 8. úhradu 4 ks slavnostních hasičských uniforem pro SDH
 9. úhradu občerstvení pro děti na akci „Let čarodějnic“
 10. pronajmutí panu Josefu Kubelkovi za úhradu el. energie

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. zprávu o hospodaření obce za I. Q 2008
 2. zprávu z valné hromady svazku obcí Loučná

Obecní zastupitelstvo ukládá:

 1. starostce a místostarostovi jednat s VaK, a. s. a zástupcem Krajského úřadu Pardubice ohledně výstavby vodovodu
 2. předsedům kontrolního a finančního výboru jednat s nájemcem kulturního domu o úhradě dlužného nájemného
 3. starostce, aby se zúčastnila jednání s MORAS, a. s. a ochránci přírody dne 29. 4. 2008
 4. místostarostovi obce zajistit čerpání dotací ze Svazku obcí Loučná na projektovou dokumentaci
 5. paní starostce a panu Šudrychovi uzavřít nájemní smlouvu na kiosek na koupališti s panem Mikanem

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl