Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 3/2010

31.03.2010 12:34

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 31. března 2010

 Obecní zastupitelstvo schvaluje:

   1. program zasedání
   2. zapisovatele zasedání
   3. ověřovatele zápisu
   4. návrhovou komisi na usnesení        
   5. hradit pro školní rok 2010/2011 50 % náhrady za dopravu dětí
      do MŠ Slepotice ze Sezemic
   6. písemně upozornit nájemce kulturního domu na nevhodné užívání
      obecního majetku , které je v rozporu s nájemní smlouvou
   7. se zhotovením části nového plotu u MŠ a úhradu nákladu ve
      výši 50 %
   8. prodloužení služby WEB NODE na záruku webových stránek
   9. zrušení telefonní linky ISDN č. telefonu 466 950 064
  10. podání písemné žádosti na Mze ČR – Pozemkový úřad Pardubice
      o provedení komplexních pozemkových úprav pro katastrální
      území Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice
  11. zrušení podílových listů IKS fondů u komerční banky a
      převedení celé nominální hodnoty ke dni převodu na běžný účet
      obce
  12. bezplatný pronájem pozemku č. 526/3 a část 526/8 v k. ú.
      Slepotice panu Oldřichu Zelenému
 


Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

   1. vypracovaný závěrečný účet obce za rok 2009
   2. rozpočet Lesního družstva Vysoké Chvojno               

     
Obecní zastupitelstvo ukládá:

   1. starostce vypracovat písemné upozornění nájemci kulturního
      domu


Obecní zastupitelstvo pověřuje:

   1. starostku a místostarostu výběrem pojišťovny a možnostmi
      pojištění mnovitého a nemovitého majetku obce a jednáním se
      zástupci pojišťovny
   2. starostku obce k převodu celé nominální hodnoty podílových
      listů IKS fondů u komerční banky ke dni převodu na běžný účet
      obce         

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl