Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 3/2009

29.04.2009 08:24

 

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 29. dubna 2009

Obecní zastupitelstvo schvaluje:  

   1. program zasedání
   2. zapisovatele a ověřovatele zápisu 
   3. návrhovou komisi na usnesení
   4. zvýšení příspěvku na obědy pro zaměstnance OÚ na 30,- Kč za oběd 
   5. nákup zahradní techniky – traktor, křovinořez a odplevelovací hlavici
   6. rozpočtovou změnu č. 1 ve výši 132.000,- Kč 
   7. vypracované směrnice k finanční kontrole obce a k vedení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
   8. úhradu ohňostroje
   9. pronájem prostranství před domem čp. 23 ve Slepoticích za podmínek uvedených v zápise 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

   1. závěrečný účet Svazku obcí Loučná
   2. zprávu o hospodaření obce k 31. 3. 2009
   3. zprávu o hospodaření mateřské školy k 31. 3. 2009

—————

Zpět



webmaster Martin Vencl