Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 2/2009

18.04.2009 22:36

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 25. února 2009

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

   1. program zasedání

   2. zapisovatele a ověřovatele zápisu

   3. návrhovou komisi na usnesení

   4. obecně závaznou vyhlášku obce Slepotice č. 1/2009

   5. správcem rozpočtu Obce Slepotice místostarostu pana Romana Palatu

   6. vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitelky MŠ Slepotice

   7. Celoroční hospodaření obce za rok 2008 a to s výhradami, na základě nichž přijme opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

   8. pokácení 9 ks bříz na koupališti

   9. dotaci ve výši 30.000,- Kč pro místní SDH na sportovní činnost

 10. nákup nového osvětlení a průtokového boileru do kuchyně KD

 11. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strukturálního fondu ERDF na „Zabezpečenní provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT“ firmu AutoCom 

 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 

   1. starostce vypracovat vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitelky MŠ Slepotice

  

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl