Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 2/2008

27.02.2008 00:00

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. návrhovou komisi na usnesení
 4. závěrečný účet Obce Slepotice za rok 2007 bez výhrad
 5. schvaluje změnu odměn na základě nařízení vlády č. 79/2008 Sb. ze dne 25. 2. 2008
 6. nákup nového mulčovače
 7. pronájem části obecního pozemku panu Miroslavu Patrasovi
 8. úhradu za vystoupení účinkujících na dni Vítání jara
 9. dotaci ve výši Kč 20 000,– pro SDH Slepotice

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. ukončení mandátu zastupitele pana Svatopluka Barvy
 2. ustanovení náhradního zastupitele pana Jaroslava Teplého

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl