Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 12/2008

20.01.2009 21:56

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 17. prosince 2008

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
    1. program zasedání 
    2. zapisovatele a ověřovatele zápisu 
    3. návrhovou komisi na usnesení 
    4. rozpočet Obce Slepotice na rok 2009 jako vyrovnaný ve výši 4.375.800,- Kč 
    5. příkaz a pokyny starostky obce k provedení inventarizace hospodářských prostředků obce k 31. 12. 2008 
    6. smlouvu na odvoz a likvidaci komunálních odpadů s firmou Služby města Pardubice 
    7. zvýšení poplatku za odvoz a likvidaci komunálních odpadů od občanů ve výši .... Kč a od podnikatelů ve výši ....  Kč 
    8. pronájem kulturního domu a obecního bytu s platností od 1. 1. 2009 paní Ladě Kubovčíkové 
    9. plán práce zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2009 
   10. finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč TJ Sokol Slepotice na její provoz 
   11. nájemní smlouvu na pronájem veřejného prostranství s panem Otakarem Šrámkem 
   12. nájemní smlouvu na pronájem veřejného prostranství s panem Vlastimilem Kličkou         

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:  
    
1. výpověď dohodou od nájemce kulturního domu Slepotice pana Petra Vávry 
    2. zprávu o zahájení přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl