Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 12/2007

19.12.2007 00:00

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. návrhovou komisi na usnesení
 4. plán práce zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2008
 5. inventurní komisi k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2007
 6. rozpočet na rok 2008 v závazných ukazatelích, dle přílohy
 7. rozpočtové opatření č. 10/2007
 8. rozpočtové opatření č. 11/2007
 9. nájemní smlouvu s panem Vlastimilem Kličkou na pronájem obecních pozemků v Bělešovicích
 10. že poplatek z popelnic pro občany a podnikatele na rok 2008 zůstává ve výši roku 2007

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. rozhodnutí Úřadu práce o přidělení čtyř pracovníků na veřejně prospěšné práce

Obecní zastupitelstvo ukládá:

 1. inventurní komisi provést řádnou inventarizaci obecního majetku ke dni 31. 12. 2007

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl