Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 11/2009

16.12.2009 08:45

 ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 16. prosince 2009

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
   1. program zasedání
   2. zapisovatele zasedání 
   3. ověřovatele zápisu 
   4. návrhovou komisi na usnesení         
   5. rozpočet Obce Slepotice n rok 2010 
   6. rozpočet Svazku obcí Loučná                              
   7. aby příspěvek na dopravu dětí do MŠ, vybíraný od rodičů, ve výši 5.130,- Kč použila ředitelka MŠ na pokrytí ztráty hospodaření za rok 2009
   8. plán práce zastupitelstva na I. pololetí roku 2010
   9. pronájem veřejného prostranství pro p. O. Šrámka a p. Vl. Kličku na dobu určitou do 31. 12. 2010 za stejných podmínek
 10. rozpočtovou změnu č. 4
 11. dodatek č. 1 ke smlouvě se Službami města Pardubice na odvoz a likvidaci odpadu            

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
   1. zprávu o zahájení přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl