Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 10/2010

15.12.2010 19:42

 

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 15. prosince 2010

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1.    program zasedání
 2.    zapisovatele zasedání
 3.    ověřovatele zápisu   
 4.    návrhovou komisi na usnesení
 5.    rozpočet obce ve výši příjmů a výdajů 4.066.800,- Kč
 6.    příspěvek do Svazku obcí Loučná pro r. 2011 ve výši 4.480 Kč
 7.    plán práce zastupitelstva na I. pololetí roku 2011
 8.    navýšení sazeb za odvoz a likvikaci komunálního odpadu
 9.    dotaci na rok 2011 pro SDH Slepotice ve výši 30.000,- Kč
 10.    zakoupení stroje na čistění parket
 11.    vyřazení hodnoty pozemků vložených do Lesního družstva Vysoké Chvojno

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1.    příkaz a pokyny starostky obce k inventarizaci hospodářských prostředků obec k 31. 12. 2010
 2.    rozpočet Svazku obcí Loučná na rok 2011
 3.    uzavření dodatku č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Slepotice na upřesnění hodnoty hmotného movitého majetku předaného do správy mateřské školy

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 1.    pana Palatu a Šudrycha výběrovým řízením na rekonstrukci topení na sále a ve vinárně kulturního domu

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl