Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 10/2008

10.01.2009 15:52

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 22. října 2008

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
1. program zasedání
2. zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. návrhovou komisi na usnesení
4. rozpočtové opatření č. 4/2008
5. rozpočtové opatření č. 5/2008
6. uzavření smlouvy o dílo s paní Malinskou na vedení účetnictví obce Slepotice od 1. 11. 2008
7. změnu duplicitního vlastnictví pozemkové parcely č. 560/6 o výměře 178 m2 a stavební parcely č. 128 o výměře 12 m2 v katastrálním území Lipec u Slepotic ve prospěch jediného vlastníka paní Jaroslavy Zavřelové bytem Lipec 19
8. úhradu dopravy autobusem na výlet pro členy ČČK a ČSŽ

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zprávu o hospodaření MŠ Slepotice k 30. 9. 2008
2. zprávu o hospodaření obce Slepotice k 30. 9. 2008

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
1. dotaci na provoz pojízdné prodejny do přilehlých osad pro pana Jaroslava Horynu z Horní Sloupnice

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl