Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 10/2007

31.10.2007 00:00

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. návrhovou komisi na usnesení
 4. hospodaření Obce Slepotice k 30. 9. 2007
 5. pořádání plesu Svazku obcí Loučná v KD Slepotice 1. března 2008
 6. návrh valné hromady Lesního družstva Vysoké Chvojno o změně nájemní smlouvy ze dne 27. 6. 2003 v článku III. – roční nájemné vyplácené na jeden vlastněný podíl činí Kč 6 000,–
 7. paní Dodkovou zástupcem s hlasovacím právem na valné hromadě Lesního družstva Vysoké Chvojno
 8. nákup požární stříkačky pro SDH v ceně Kč 27 000,–
 9. návrh novoročního blahopřání pro občany

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. zprávu o hospodaření Mateřské školy Slepotice k 30. 9.
 2. zprávu z jednání Svazku obcí Loučná

Obecní zastupitelstvo ukládá:

 1. panu Palatovi zpracovat písemné napomenutí pro manželé Kubelkovi

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl