Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 1/2010

27.01.2010 00:00

 ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 27. ledna 2010 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

   1. program zasedání

   2. zapisovatele zasedání

   3. ověřovatele zápisu

   4. návrhovou komisi na usnesení        

  5. rozpočet Obce Slepotice za rok 2009

   6. jednomyslně schvaluje pana Miroslava Patrase do funkce

      přísedící Okresního soudu Pardubice

   7. jednomyslně neinvestiční příspěvek na provoz Mateřské

      školy Slepotice na rok 2010 ve výši 145.000,- Kč

   8. hospodářský výsledek MŠ za rok 2009 ve výši 6.525,90 Kč

      k převedení do rezervního fondu MŠ

   9. směrnici o účtování pro zřizovatelskou organizaci – MŠ

 10. směrnici FIN 1/2010 o cestovních náhradách

 11. do funkce velitele SDH Slepotice pana Ing. Felcmana

 12. příspěvek Svazku obcí Loučná ve výši 10,- Kč na  

      1 obyvatele, to je pro rok 2010 tj. 4.460,- Kč.

 13. návrh na zvýšení příspěvku na školné v MŠ ze 60,- Kč na

      100,- Kč pro školní rok 2010/2011

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

   1. zprávu o hospodaření MŠ za rok 2009

   2. zprávu o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2009

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl