Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 1/2009

18.03.2009 18:25

 ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 28. ledna 2009

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
   1. program zasedání
   2. zapisovatele a ověřovatele zápisu 
   3. návrhovou komisi na usnesení
   4. hospodaření MŠ Slepotice za rok 2008
   5. aby ztráta hospodaření MŠ za rok 2008 byla uhrazena  z rezervního fondu mateřské školy 
   6. neinvestiční příspěvek pro mateřskou školu Slepotice ve výši 145.000,- Kč na její provoz
   7. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Slepotice za  rok 2008 finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje
   8. vnitřní platový předpis FIN 1/2009
   9. změnu obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o poplatcích ze psů
   10. rozpočtovou změnu č. 7/2008
   11. dotace do Svazku obcí Loučná ve výši 4.300,- Kč
   12. příspěvek do Svazku obcí Loučná na nákup cen do tomboly plesu ve výši 1.500,- Kč
   13. vyřazení projektu na dokončenou investiční akci „Vodovod Slepotice“ z účetní evidence  

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
   1. zprávu o hospodaření Obce Slepotice za rok 2008
   2. zprávu o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2008 
   3. zprávu o činnosti výborů a komisí za rok 2008

Obecní zastupitelstvo ukládá:
   1. starostce obce oslovit starosty okolních obcí ohledně nabídnutí volné kapacity dětí v mateřské škole

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
   1. zakoupení radlice na prohrnování sněhu           

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl