usnesení ze zasedání č. 8/2014

20.11.2014 07:45

 

 

    Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy    

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. správcem rozpočtu paní Kopečnou – všemi hlasy

 6. návrh rozpočtu obce pro rok 2015 – všemi hlasy

 7. rozpočtovou změnu č. 3 – všemi hlasy

 8. hospodaření MŠ k 30. 9. 2014 – všemi hlasy

 9. složení inventarizační komise – všemi hlasy

10. rozpočtový výhled Svazku obcí Loučná na rok 2016 – 2019 – všemi

    hlasy

11. rozpočet Svazku obcí Loučná na rok 2015 – všemi hlasy

12. platový výměr pro zaměstnance od 1. 11. 2014 dle platných

    zákonů a nařízení – všemi hlasy

13. výběrové řízení na nového zaměstnance obce - všemi hlasy

14. navržené odměny pro dohody o provedení práce na úklid a vedení

    internetových schránek – všemi hlasy

15. dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1600/2009 na odvoz a

    likvidaci odpadů s SmP – Odpady a. s. Pardubice – všemi hlasy

16. prodloužení smlouvy s Úřadem práce v Pardubicích do 31. 12.

    2014 na veřejně prospěšné práce – všemi hlasy

17. zabezpečit vstup do mateřské školy kamerovým zařízením – všemi

    hlasy

 

 

    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

               1. informaci o provedeném dílčím přezkoumání účetnictví obce

       2. informaci předsedů výborů o členech jednotlivých výborů

                

   

    Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 

       1. pana Jiřího Vaňka k zajištění a prověření nabídek na kamerové

          zařízení do mateřské školy – všemi hlasy

          

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl