usnesení ze zasedání č.7/2015

31.08.2015 22:09

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

5. hospodaření obce k 30. 6. 2015 – všemi hlasy

6. hospodaření MŠ k 30. 6. 2015 – všemi hlasy

7. výjimku počtu dětí pro školní rok 2015/2016 pro mateřskou

školu – všemi hlasy

8. Strategický plán rozvoje obce Slepotice na období roku 2015 –

2022 – všemi hlasy

v Pardubicích – všemi hlasy

9. smlouvu č. 8800072872-1/VB o zřízení věcného břemene se

společností RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem na plynárenské

zařízení na p. p. č. 217/17 a 217/37 v k. ú. Slepotice – všemi

hlasy

10. dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje ve výši

100.000,- Kč na opravu kulturního domu – všemi hlasy

11. pro místní složku SDH Slepotice sídlo v nemovitostí Slepotice

čp. 88, které je ve vlastnictví obce Slepotice – všemi hlasy

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1. informaci o provedeném dílčím auditu účetnictví za rok 2015

 

 

 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

 

1. žádost pana Sommra o sledování veřejného prostranství před svým

domem kamerami, z důvodu opakovaného poškozování jeho

nemovitosti – všemi hlasy

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl