Usnesení ze zasedání č. 7/2012

29.08.2012 10:16

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 29. srpna 2012   

Obecní zastupitelstvo schvaluje:  

 1. program zasedání 
 2. zapisovatele zasedání  
 3. ověřovatele zápisu    
 4. návrhovou komisi na usnesení 
 5. hospodaření obce k 30. 6. 2012   
 6. rozpočtovou změnu č. 3 na straně příjmů a výdajů ve výši 257.800,- Kč  
 7. dohodu s nájemcem restaurace v KD o ukončení nájemního poměru ke dni 30. 9. 2012 za podmínek úhrady všech vzájemných závazků  
 8. zadání výběrového řízení na pronájem restaurace kulturního domu 
 9. nákup chladničky do mateřské školy  
 10. protiskluzovou úpravu schodiště v mateřské škole firmou Mojeschody Třebíč 
 11. změnu zařazení z názvu víceúčelová vodní nádrž na požární nádrž 
 12. uzavření smlouvy pro společnost ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene na parcelu č. 55/7 v k. ú. Bělešovice 
 13. prodloužení smluv s úřadem práce pro pracovníky na veřejně prospěšné práce 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. hospodaření Svazku obcí Loučná k 30. 6. 2011
 2. informaci o volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje

Obecní zastupitelstvo ukládá:  

 1. panu Šudrychovi nákup chladničky do mateřské školy  
 2. paní Bořkové prodloužit smlouvy s úřadem práce na veřejně prospěšné práce  

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

 1. zřízení práva zvlášního užívání na parcelu č. 127/1 v katastrálním území Bělešovice    

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl