usnesení ze zasedání č. 6/2016

27.06.2016 16:46

U S  N E S E N Í

 

č. 6/2016

 

ze zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 26. června 2016

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

5. smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení – všemi

hlasy

6. smlouvu o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro

skladování elektrozařízení – všemi hlasy

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1. zprávu o valné hromadě a hospodaření za rok 2015 Lesního

družstva Vysoké Chvojno

2. zprávu předsedů výborů a komisí při obecním úřadu o své činnosti 

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl