Usnesení ze zasedání č. 6/2012

27.06.2012 10:12

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 27. června 2012 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání 
 2. zapisovatele zasedání   
 3. ověřovatele zápisu    
 4. návrhovou komisi na usnesení  
 5. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místních poplatcích 
 6. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 – Požární řád obce              
 7. plán práce zastupitelstva na II. pololetí 2012  
 8. firmu AQUASERV s.r.o. České Budějovice na vypracování projektu na splaškovou kanalizaci 
 9. směnnou smlouvu s manželi Kličkovými na pozemky v katastrálním území Slepotice – parcela č. 217/17 o výměře 73 m2, 217/37 o výměře 999 m2 za pozemek v katastrálním území Bělešovice – parcela č. 21/1 o výměře 1176 m2 
 10. stanovené podmínky pro poskytování obecního automobilu složkám v obci      
 11. uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Městem Sezemice, kde předmětem  smlouvy je výkon úkonů Městské policie Sezemice na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci Slepotice 
 12. předloženou veřejnoprávní smlouvu s Městem Sezemice  
 13. poskytnutí finančního daru ve výši 35.000,- Kč na opravy v místním kostele Povýšení svatého kříže

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

 1. zprávu výběrové komise o výběru firmy na vypracování projektu na splaškovou kanalizaci v obci 
 2. zprávu o zahájeném řízení o provedení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice  
 3. vzdání se mandátu zastupitele pana Kňavy Martina     

Obecní zastupitelstvo ukládá: 

 1. starostce zajistit veškeré potřebné náležitosti spojené s uzavřením smlouvy s Městem Sezemice o městské policii

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl