usnesení ze zasedání č. 5/2014

25.06.2014 22:11

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. závěrečný účet pbce Slepotice – všemi hlasy bez výhrad 

 6. počet členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018 v

    počtu 7 členů – všemi hlasy

 7. dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 1006/2009 o odvozu a

    likvidaci odpadu s Technickými službami města Pardubice – všemi

    hlasy

 8. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se

    společností RWE Gas Net, s. r. o. na parcele č. 217/37 v k. ú.

    Slepotice – všemi hlasy

 9. obecně závaznou vyhlášku obce Slepotice č. 1/2014, kterou se

    zrušuje obecně závazná vyhláška obce Slepotice o koeficientu

    pro výpočet sazby daně z nemovitostí na území obce Slepotice ze

    dne 31. 12. 1994 – všemi hlasy

10. plán práce obecního zastupitelstva na II. pololetí r. 2014 -

    všemi hlasy

 

 

    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

       1. informaci o skartaci dokumentů a jejich odvozu do Státního

          archivu Zámrsk

       2. informaci o pracovnících na veřejně prospěšné práce z úřadu

          práce

       3. informaci o připravované akci kulturní komise

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl