usnesení ze zasedání č. 5/2013

29.05.2013 00:00

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

   1. program zasedání – všemi hlasy

   2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

   3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

   4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

   5. závěrečný účet Svazku obcí Loučná bez výhrad – všemi hlasy

   6. celoroční hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad – všemi

      hlasy

   7. roční účetní závěrku za rok 2012 mateřské školy Slepotice bez

      výhrad – všemi hlasy

   8. roční účetní závěrku obce za rok 2012 včetně rozvahy a výkazu

      zisku a ztrát – všemi hlasy   

   9. závěrečný účet obce za rok 2012 bez výhrad – všemi hlasy

  10. zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2012 - všemi hlasy

  11. směnnou smlouvu s paní Helenou Kubelkovou – všemi hlasy

  12. zpracovanou územní studii bytové výstavby v lokalitě a.1.1 -

      všemi hlasy

  13. zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení k územní

      studii bytové výstavby v lokalitě a.1.1 firmou JK stavebiny

      s.r.o. Spojil – všemi hlasy

  14. budoucí kupní smlouvu č. 1513000062/2013/153860/010 na

      odkoupení stavby plynofikace STL plynovodu a 3 přípojek v

      obci Slepotice na pozemkové parcele č. 217/19 s firmou VČP

      Net s.r.o. Spojil – všemi hlasy

  15. úhradu diplomů na sportovní dětské odpoledne a úhradu dárků

      pro odcházející školáky – všemi hlasy

 

 

      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

   1. zprávu o jednání na schůzi Svazku obcí Loučná   

   2. zprávu o zaměstnancích z úřadu práce

   3. zprávu o jednání na schůzi Lesního družstva Vysoké Chvojno

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl