Usnesení ze zasedání č. 5/2012

30.05.2012 10:01

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 30. května 2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele zasedání    
 3. ověřovatele zápisu    
 4. návrhovou komisi na usnesení   
 5. hospodaření mateřské školy Slepotice k 31. 3. 2012                       
 6. rozpočtovou změnu č. 2     
 7. s celoročním hospodařením obce za rok 2011 a to bez výhrad
 8. pronájem nebytového prostoru v areálu vodní nádrže   
 9. zachování výše ceny permanentek a vstupného do areálu vodní nádrže a výběrčí vstupného 
 10. kupní smlouvu na prodej pozemkových parcel v k. ú. Slepotice č. 98/2 o výměře 435 m2 a č. 689 o výměře 104 m2 
 11. kupní smlouvu na nákup pozemkové parcely v k. ú. Slepotice č. 199/1 o výměře 413 m2       
 12. záměr na prodej a směnu pozemků  
 13. závěrečný účet Svazku obcí Loučná  
 14. zadání výběrového řízení na vypracování projektu na splaškovou kanalizaci za podmínek získání dotace

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

 1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011      
 2. zprávu o spolupráci s Úřadem práce Pardubice   
 3. vzdání se mandátu zastupitele paní Doležalové

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 1. pana Palatu zadáním výběrového řízení na vypracování projektu na splaškovou kanalizaci                 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl