Usnesení ze zasedání č. 3/2012

28.03.2012 10:02

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 28. března 2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele zasedání
 3. ověřovatele zápisu
 4. návrhovou komisi na usnesení
 5. odprodej pozemků č. 689 a 98/2 ve Slepoticích
 6. pronájem nebytového prostoru v areálu vodní nádrže
 7. uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s úřadem práce na funkci koordinátora
 8. vybudování plynofikace obcí Lipec a Nové Holešovice za podmínek dosažení dotace
 9. uzavření smlouvy s firmou Centropol na odběr elektrické energie a plynu
 10. nákup ohňostroje na akci pálení čarodějnic

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. hospodaření obce k 31. 12. 2011
 2. informaci o odkoupení pozemků pro bytovou výstavbu
 3. informaci o jednání Svazku ocí Loučná
 4. informaci o veřejnoprávní smlouvě s Městem Sezemice o obecní policii

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

 1. prominutí poplatku ze vstupného při plese pro Myslivecké sdružení Moravany – Slepotice

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 1. pana Palatu zjištěním možností výstavby a provedením výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace na plynofikaci Lipce a Nových Holešovic

—————

Zpět



webmaster Martin Vencl