Usnesení ze zasedání č. 3/2011

14.03.2011 11:23

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 30. března 2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele zasedání
 3. ověřovatele zápisu
 4. návrhovou komisi na usnesení
 5. nájemcem koupaliště paní Miloslavu Jankovou
 6. navýšení cen vstupného na koupališti
 7. výběrčím vstupného na koupališti paní Věru Kličkovou
 8. zrušení veřejně závazné vyhlášky ze dne 31. 12. 1994 o Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ke dni 31. 3. 2011
 9. zřízení dětského hřiště do výše 85.000,- Kč
 10. rekonstrukci veřejného osvětlení v Lipci
 11. úpravu ubytovací místnosti a vybavení novým nábytkem ve Výši 25.000,- Kč
 12. vyčištění příkopu v Bělešovicích firmou CENTRUM BAGRY Holice
 13. úpravu vjezdů a prostranství a dvora v MŠ vyasfaltováním
 14. směnu pozemků v k. ú. Slepotice a Bělešovice pro pana Kličku

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1.  zprávy předsedů výborů a komisí o své činnosti
 2.  nabídku firmy Profesionálové na získání dotací

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 1. pana Palatu jednáním s firmou STRABAG o úpravách veřejného prostranství
 2. pana Palatu zajištěním zápisu změn druhu pozemku u parcely č. 151/17 v k. ú. Slepotice na místní komunikaci z ostatní plochy
 3. paní Bořkovou a pana Palatu jednat s vlastníky pozemků o převodu do vlastnictví obce na veřejných komunikací
 4. paní Bořkovou a pana Palatu s vlastníky pozemků určených k zástavbě

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

 1. příspěvek na Projekt preventivního vyšetření zraku dětí v MŠ

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl