usnesení ze zasedání č. 12/2013

18.12.2013 00:00

 

    Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. rozpočet obce Slepotice na rok 2014 – všemi hlasy

 6. plán práce zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2014 – všemi

    hlasy

 7. záměr o odprodeji pozemku p. p. č. 26/2 v k. ú. Bělešovice –

    všemi hlasy

 8. záměr o směně pozemku ve vlastnictví obce p. p. č. 491/10 za

    pozemek – všemi hlasy

    491/25 v k. ú. Slepotice

 9. záměr o směně pozemků ve vlastnictví obce p. p. č. 116/2 a

    491/35 za pozemky p. p. č. 491/21, 522 a 453 v k. ú. Slepotice

    – všemi hlasy

10. záměr o odprodeji pozemku p. p. č. 528/18 v k. ú. Slepotice –

    čtyřmi hlasy, jeden se zdržel hlasování

11. v souladu s § 6 odstavce 5 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb.,

    stavebního zákona, pořízení změny územního plánu obce Slepotice

    - všemi hlasy

12. v souladu s § 6 odstavce 5 písmene f) zákona č. 183/2006 Sb.,

    stavebního zákona, zastupitele Romana Palatu ke spolupráci s

    pořizovatelem změny územního plánu obce Slepotice – všemi hlasy

13. na základě § 6 odstavce 6 písmene b) zákona č. 183/2006 Sb.,

    stavebního zákona, zpracovanou žádost o pořízení změny územního

    plánu pro Stavební úřad Magistrátu města Pardubice (v souladu s

    § 6 odstavce 1 písmene c) stavebního zákona) – všemi hlasy

14. smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při

    realiazaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní

    smlouvy s RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem – všemi hlasy

15. aby rozpočtovou změnu č. 5 pro rok 2013 schválila starostka –

    všemi hlasy

16. neinvestiční příspěvek pro mateřskou školu Slepotice pro rok

    2014 ve výši 190.000,- Kč – všemi hlasy

17. neinvenstiční příspěvek pro SDH Slepotice pro rok 2014 ve výši

    20.000,- Kč – všemi hlasy

 

 

     Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. zprávy výborů a komisí o své činnosti a jejich plány práce na

    rok 2014

 2. zprávu o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok

    2013

 3. informaci o konání plesu Svazku obcí Loučná

 

     

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl