usnesení ze zasedání č. 11/2016

13.12.2016 15:13

U S  N E S E N Í

 

Č. 11/2016

 

ze zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 12. prosince 2016

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání p. Kopečnou – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu p. Lukasovou – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení p. Kňava, Vaněk – všemi

hlasy

5. navýšení odměn zastupitelstva o 4% - všemi hlasy

6. finanční příspěvek pro oblastní Charitu Pardubice ve

výši 6.000,- Kč 5 hlasy pro, 2 zastupitelé se zdrželi

hlasování

7. uzavření příkazní smlouvy o výkonu zadavatelských

činností mezi Obcí Slepotice a Servisinvestem s.r.o.

všemi hlasy

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl