Usnesení ze zasedání č. 11/2012

19.12.2012 10:37

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 19. prosince 2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 1. program zasedání 
 2. zapisovatele zasedání  
 3. ověřovatele zápisu 
 4. návrhovou komisi na usnesení         
 5. rozpočet obce na rok 2013   
 6. plán práce zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2013 
 7. dodatek ke smlouvě o dílo se SmP – Odpady a.s. Pardubice o svozu, likvidaci a uložení komunálního odpadu  
 8. navýšení poplatků obyvatel za svoz, likvidaci a uložení komunálního odpadu 
 9. kupní smlouvu na odprodej pozemkové parcely č. 691 o výměře 45 m2 v k. ú. Slepotice      
 10. příspěvek pro MŠ Slepotice na provozní náklady na rok 2013 ve výši 190.000,- Kč 
 11. finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro Českou abilympijskou asociaci Pardubice
 12. nákup prosklené chladničky do restaurace kulturního domu

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 1. pana Šudrycha nákupem chladničky do restaurace kulturního domu

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl