usnesení ze zasedání č. 10/2015

30.11.2015 21:28

     Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

5. rozpočet obce na rok 2016 – všemi hlasy

6. plán práce zastupitelstva na I. pololetí roku 2016 – všemi

hlasy

7. složení inventarizační komise – všemi hlasy

8. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární

ochraně na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2015 – všemi hlasy

9. darovací smlouvu s Českou abilympijskou asociací z. s .

Pardubice na finanční dar ve výši 500,- Kč – všemi hlasy

10. prodloužení smluv s úřadem práce – všemi hlasy

11. dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 1600/2009 na odvoz a

likvidaci komunálního odpadu pro rok 2016 – všemi hlasy

12. ceník náhrad za poskytování informací o svobodném přístupu

k informacím - všemi hlasy

 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1. informace o činnosti komisí a výborů obce – všemi hlasy

 

 

 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

 

1. dlouhodobý pronájem sálu v kulturním domě – všemi hlasy

 

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl